Zmiana cennika telefonii stacjonarnej

Kłodzko, dnia 28 sierpnia 2020 r.

NetGate
Ul. Spółdzielcza 5
57-300 Kłodzko
Tel. 74 865 44 40
Kom: 66 545 22 22

(dalej jako ,,Dostawca usług”)

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01-10-2020r. nastąpi zmiana warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych – TELEFONII STACJONARNEJ VoIP określonych w umowie oraz cenniku poprzez podwyższenie comiesięcznej opłaty abonamentowej, którą zobowiązana/y jest Pani/Pan uiszczać na rzecz Dostawcy Usług na kwotę:

14,99 zł brutto. w przypadku świadczenia wyłącznie usługi telefonii stacjonarnej VoIP

9,99 zł brutto. w przypadku świadczenia więcej niż jednej usługi przez Dostawcę usług

Niniejsza modyfikacja umowy i cennika wynika ze wzrostu cen towarów i usług.

Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z postanowieniami umowy oraz z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. art. 60a ust. 1 i nast. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 j.t.) w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy.

Powyższe uprawnienie mogą Państwo zrealizować do dnia wejścia w życie ww. zmian, tj. do dnia 01-10-2020r. poprzez przesłanie na adres Dostawcy usług oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

Zespół NetGate

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com